Általános Szolgáltatási Feltételek

Az Általános Szolgáltatási Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazzák a Puckator Srl (székhely: Olaszország, 10126 Torino - Corso massimo D'Azeglio 70., adószám: IT01545330050), mint szolgáltató (továbbiakban Szolgáltató) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.


Az Eladó fenntartja azon jogát, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket egyoldalúan módosítsa. A módosítást követő megrendelés a jelen ÁSZF és minden hatályos módosításának elfogadását jelenti.
Szolgáltató adatai:
A szolgáltató neve: Puckator Srl
A szolgáltató székhelye: Olaszország, 10126 Torino - Corso massimo D'Azeglio 70.
A szolgáltató postacíme: Olaszország, 10126 Torino - Corso massimo D'Azeglio 70.
Adószáma: IT01545330050
Telefon: +36.1.7010490

Alapvető rendelkezések

1. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

A jelen ÁSZF az Eladó és az Ügyfél között létrejött a Szerződési feltételeket tartalmazza. A szerződéshez szorosan kapcsolódó dokumentum a Termékhez tartozó jótállási jegy és az Eladó által kibocsátott számla.

1.1. Egy rendelésnek a [www.puckator.hu] oldalon történő leadásával a Vásárló elfogadja azt a kommunikációs csatornát (telefon vagy e-mail), amelyen keresztül az Eladó a termék megrendelését lehetővé teszi.

1.2. A Rendelés leadása után a Vásárlóhoz telefon vagy e- mail útján érkezett értesítés tájékoztató jellegű és nem jelenti a Rendelés Eladó általi visszaigazolását.

1.3. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy a Vásárló által leadott Rendelésben szereplő mennyiségétől kevesebbet igazoljon vissza. Erről a Vásárlót az általa a felhasználói fiókjában megadott telefonszámon és/vagy e-mail címen értesíti. Ilyen esetben az Eladó az Ügyfél által már kifizetett, azonban az Eladó által vissza nem igazolt termékek vételárát az Ügyfél részére visszatéríti.

1.4. Az Eladó és Vásárló közötti Szerződés akkor jön létre, amikor a Vásárló e-mail és/vagy SMS útján megkapja az Eladótól a Rendelés véglegesítéséről/visszaigazolásáról szóló értesítést, amely értesítés magában foglalja az Ügyfél által megrendelt Termékeknek a futárszolgálat részére való átadásáról szóló értesítést is.

1.5. Amennyiben a Vásárló valótlan adatokat ad meg a véglegesített megrendelése során, a távollévő felek közötti szerződés nem jön létre. Az ilyen szerződésekből eredően mind az Üzemeltető, mind az Eladó minden féle felelősségét kizárja.

2. AZ ONLINE ÉRTÉKESÍTÉSRE VONATKOZÓ SPECIÁLIS RENDELEZÉSEK

2.1. A weboldalra bármely Felhasználó/Ügyfél beléphet. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy az Ügyfélnek/Vásárlónak a Rendelés leadásához való jogosultságát és hozzáférését és/vagy valamely fizetési mód választását majd alkalmazását korlátozza, amennyiben az adott Ügyfél/Vásárló a [www.puckator.hu] oldalon végzett tevékenységével veszélyeztetheti a weboldal zavartalan működését és/vagy tevékenységével az Üzemeltetőnek/Eladónak kárt okozhat.

2.2. Az Ügyfél az Eladóval kapcsolatba léphet a termék oldalán a „Kapcsolat” menüpontban feltüntetett elérhetőségeken.

2.3. A Weboldalon a Termékek ára forintban (HUF) vagy euró (EUR) értendő és nem tartalmazza az ÁFA-t, a szállítási költséget, az esetlegesen választott elsőbbségi előkészítést, melyet a vásárló az adott szolgáltatás igénybevétele esetén a Termék árán felül fizet.

2.4. A törvényben előírt feltételeknek megfelelően az elektromos berendezések, valamint a jogszabályban meghatározott egyéb környezetvédelmi termékdíj-köteles termékek weboldalon feltüntetett ára tartalmazza a Környezetvédelmi termékdíjat.

2.5. Az online fizetések (online bankkártyás fizetés vagy banki átutalás) esetében az Eladó nem felel a Vásárlónál felmerülő bármely olyan többletköltségért, amely a Vásárló által választott fizetési módtól vagy a Vásárló kártyakibocsátó bankjától függ (különösen, de nem kizárólagosan devizaárfolyam, egyéb költségek). A Vásárló felelős a kiválasztott fizetési mód kiválasztásából eredő következményekért.

2.6. A Weboldalon feltüntetett Termék leírására használt információ (statikus / dinamikus képek / multimédia bemutatók stb.) nem jelenti az Eladó ajánlati kötöttségét, ezek kifejezetten a bemutatás célját szolgálják.

3. MEGBÍZÁS

Az Eladó a Rendelés lebonyolításával kapcsolatos Szolgáltatások (szállítás, csomagolás, stb.) lebonyolításával harmadik személyt bízhat meg a Vásárló erre irányuló tájékoztatása nélkül is. Ez a Vásárló beleegyezéséhez nem kötött. Az Eladó azonban ezen esetekben is felel a Vásárlóval kötött Szerződésből eredő kötelezettségei teljesítéséért.

4. RENDELÉS

4.1. A kiválasztott termékek kosarába helyezése után a kosár tartalmát szabadon változtathatja. Ha az ellenőrzést követően megtöltött kosarát "rákattintással" elküldi, a kosárban lévő valamennyi terméket megrendeli és elfogadja, hogy a termék megrendelése fizetési kötelezettséggel járó művelet.

4.2. Az adott megrendelés elküldött adatai az elküldést követően nem módosíthatók, mivel a rendelés azonnal feldolgozásra kerül. Új megrendelés során adatait természetesen módosíthatja. A Vásárló adatait tartósan, bejelentkezését és megrendelését az Eladó a házhozszállítástól számított egy évig rögzíti, de a szerződés nem tekinthető írásba foglaltnak, iktatásra nem kerül.

4.3. A Vásárló tudomásul veszi, hogy kosárba helyezést követően a termék(ek) csak abban az esetben vásárolhatóak meg, ha azokból a megrendelés teljesítéséhez elegendő raktári készlet áll a Szolgáltató rendelkezésére.

4.4. A megrendelés véglegesítésével a Vásárló megerősíti, hogy az általa megadott, a vásárláshoz szükséges adatok valósak, és a rendelés teljesítéséhez, a szerződés létrejöttéhez felhasználhatóak. A véglegesítéssel a Vásárló vállalja, hogy az általa megjelölt fizetési móddal a megrendelés ellenértékét kiegyenlíti, ellenkező esetben a megrendelés teljesítését az Eladó megtagadhatja.

4.5. A rendelés véglegesítésével a Vásárló hozzájárul ahhoz, hogy szükség esetén, a Szolgáltató felvegye a kapcsolatot vele a megadott elérhetőségek (jellemzően email vagy telefon) bármelyikén.

4.6. A Szolgáltató semmisnek vagy létre sem jöttnek nyilváníthatja a Vásárló rendelését, a Vásárló előzetes értesítése mellett, anélkül, hogy utólag valamely félnek – erre hivatkozva – bármilyen kötelezettsége lenne a másik féllel szemben, vagy anélkül, hogy valamely fél a másik féllel szemben kártérítési igényt fogalmazna meg, az alábbi esetekben:

4.6.1. Amennyiben a Vásárló online fizetési módot jelölt meg, és a kártyát kibocsájtó pénzintézet a tranzakciót nem engedélyezi vagy a Vásárló online fizetési módot jelölt meg, és az online fizetést biztosító partnerünk nem tudja érvényesíteni a tranzakciót.

4.6.2. A Vásárló által megadott adatok nem fedik a valóságot vagy nem teljes körűek vagy nem teszik lehetővé a megrendelés teljesítését.

4.6.3. Ha Vásárló a megrendelt termék vételárát 5 munkanapon belül a Szolgáltató részére nem fizeti meg. Ebben az esetben a Szolgáltató jogosult a megrendelést törölni.

4.6.4. A megrendelést cselekvőképtelen, vagy kiskorú személy adja le.

4.7. Elállási jog: A közösségi jogszabályok előírják, hogy az elállási jogot csak azok a természetes személyek (fogyasztók) gyakorolhatják, akik a szakmájukon, önálló foglalkozásukon vagy üzleti tevékenységük körén kívül járnak el. Az elállási jogot ezért nem gyakorolhatják a kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos célok érdekében eljáró jogi, illetve természetes személyek. Az elállási jog tehát nem terjed ki a kiskereskedők, illetve az olyan alanyok vásárlásaira, akik harmadik félneknek történő viszonteladás céljából vásárolnak webshopunkban.

5. TITOKTARTÁS

5.1. A Vásárló által az Eladónak szolgáltatott bármely jellegű információt az Eladó és az Üzemeltető is bizalmasan kezeli.

5.2. A Vásárló a Szerződés létrejöttével vállalja, hogy nem ad semmilyen nyilvános nyilatkozatot harmadik személyek részére az Eladó előzetesen adott írásos beleegyezése nélkül.

5.3. Azzal, hogy a Vásárló információkat és adatokat közöl ezen a weboldalon, biztosítja az Eladónak és az Üzemeltetőnek az azokhoz való korlátlan és visszavonhatatlan hozzáférését, továbbá ezen információk vagy adatok feletti használati, másolási, módosítási, átküldési jogát.

5.4. A Vásárló azzal, hogy felhasználói fiókot hoz létre/Rendelést ad le, bekerül az Üzemeltető/Eladó adatbázisába, így a hatályos jogszabályoknak megfelelően és azok keretei között hozzájárul, hogy harmadik felek, éspedig az Üzemeltető és/vagy Eladó partnerei felvegyék vele a kapcsolatot: marketing szolgáltatást, más szolgáltatást kínáló szolgáltatók, szerviz, más társaságok, amelyekkel az Üzemeltető/Eladó a Termékek vonatkozásában közös kínálati programokat tud kifejleszteni.

6. SZÁMLÁZÁS – KIFIZETÉS

6.1. A [www.puckator.hu] weboldalon megtalálható valamennyi terméket megvásárolhatja online. A termék ismertetőjénél az Eladó közli a termék paramétereit és árát is. A feltüntetett árak minden esetben nettó árak, nem tartalmazzák az Általános Forgalmi Adót (ÁFA). A vásárláshoz igénybe vett hálózati hozzáférés és egyéb távközlési szolgáltatás díjai a Vásárlót terhelik.

6.2. Az Eladó amennyiben a megrendelést visszaigazolja, az díjbekérésnek minősül. A Vásárló a visszaigazolásban szereplő összeget a visszaigazolástól számított 5 munkanapon belül jogosult a választott fizetési módnak megfelelően megfizetni. Amennyiben ez nem történik meg 5 munkanapon belül, úgy az Eladó a megrendelést jogosult törölni a rendszeréből. Erre hivatkozással a Vásárló kártérítési igényt nem érvényesíthet az Eladóval szemben.

6.3. Az árut, az árat, a fizetési módot és a fizetési határidőt minden Rendelésben meg kell jelölni. Az Eladó számlát bocsát ki a Vásárló számára a leszállított Termékekről. A Vásárló kötelessége továbbítani, átvételkor ellenőrizni a számla hatályos jogszabályok szerinti kibocsátásához szükséges összes információt.

6.4. Minden rögzített rendelés esetében feltüntetésre kerül a megvásárolni kívánt Termék vételára, a fizetési mód, illetve a fizetési határidő. A Vásárló felelőssége, hogy a kiállításra kerülő számlához, minden rá vonatkozó adatot – a valóságnak megfelelően – megadjon. Ennek elmulasztása esetén az Eladó nem kötelezhető új számla kiállítására.

6.5. Az Eladó a megrendeléshez tartozó, értékesített Termékekről szóló számlát elektronikus úton továbbítja a Vásárló részére. A kiszállított Termékekhez nem csatolunk papír formájú számlát, csak egy szállítólevelet.

6.6. A Vásárló minden esetben köteles a felhasználói fiókjában megadott – a számlázáshoz felhasznált – személyes adatokat naprakészen tartani, annak érdekében, hogy a számlát minden egyes rendelés esetében az Eladó helyesen állítsa ki és bocsássa a Vásárló rendelkezésére. A Vásárló köteles minden megrendelés leadásánál a megadott adatok helyességéről megbizonyosodni.

6.7. Az ár megfizetése
A fizetés történhet bank- és hitelkártyával, paypallal, illetve előreutalás. Utánvétes fizetésre nincs lehetőség.

6.7.1. Vásárlás átutalással

Forintos átutalás:

Nemzetközi Bankszámlaszám: (HU58) 1070 1324 7298 5979 5110 0005
SWIFT-Kód: CIBHHUHB
Bank neve és címe: CIB Bank Zrt., 1062 Budapest, Váci út 1-3.
Számlatulajdonos neve: Puckator Srl

Eurós átutalás:

Nemzetközi Bankszámlaszám: IT72 A030 6910 3001 0000 0064 449
SWIFT-Kód: BCITITMM
Bank neve és címe: Intesa Sanpaolo Spa, Olaszország, 14100 Asti (AT), Corso Dante 2.
Számlatulajdonos neve: Puckator Srl

7. SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

7.1. A szállítási idők tájékoztató jellegűek, melyek meghatározásához az Lengyelország (ahol a raktárunk található) történő átlagos szállítási időt vettük figyelembe. Ebből kifolyólag a szállítási idő nem szerződés értékű. A szállítási költség a Vásárlót terheli és a megrendelés végösszegétől függően változik. A Vásárló a kézbesítés várható időpontjáról tájékoztatást kap a megrendelésben jelzett e-mailre.

Abban az esetben, ha a megrendelésben nem elérhető termékek vannak, a Puckator Srl fenntartja magának a jogot, hogy több szállítást indítson (feltéve, hogy a rendelés végösszege meghaladja a nettó € 150,00-t. Ezesetben minden szállításról külön számla lesz kiállítva.

A fennmaradó rendelés kézbesítését minden esetben egyeztetjük a Vásárlóval a termékek előkészítését és szállítását megelőzően.

7.2. Eladó a szállítást csak háztól-házig vállalja. A termékek lakásba, ingatlanba történő beviteléről a Vásárlónak kell gondoskodnia.

7.3. A Vásárló a termék átvételekor köteles a csomagolás, az áru sértetlenségét ellenőrizni. Amennyiben a termék sérülten érkezik a Vásárlóhoz, annak átvételét fel kell függeszteni, és a terméket vissza kell küldetni a szállítóval. A szállítólevél aláírásával a Vásárló igazolja az Eladó és a futárszolgálat felé a termék sértetlenségét. Amennyiben a Terméket a Vásárló átveszi, és átvételkor nem jelzi, hogy a Termék sérült, úgy utólag az Eladó a szállításból eredő sérülésért felelősséget nem vállal.

A Puckator Srl nem vállal felelősséget:

- azokért a sérült csomagokért, melyeket a kézbesítéskor nem jeleztek közvetlenül a futárszolgálatnak;

- a ki nem kézbesítésért, amennyiben a címzett nem volt elérhető;

- bármilyen más problémáért, ami nem tulajdonítható közvetlenül a Puckator Srl-nek vagy a futárszolgálatnak.

7.4. Ha a küldemény sérülése a kézbesítéskor azonnal nem ismerhető fel, akkor a sérülést a kézbesítéstől számított 8 napos jogvesztő határidőn belül kell az Eladónak bejelenteni az ugyfelszolgalat@puckator.hu e-mail címen keresztül. Az e-mailben fel kell tüntenti a sérült termékek: kódját, darabszámát és a termékekre vonatkozó rendelési számot. A sérült termékekről az e-mailhez csatolva kérünk egy fényképet.

8. SZAVATOSSÁG - HIBÁS/TÖRÖTT VAGY MEGRONGÁLÓDOTT TERMÉK

8.1. Ajándéktárgyak értékesítésével foglalkozunk, többségük nagyon törékeny, így, még ha mindent meg is teszünk a megfelelő csomagolást illetően, előfordul, hogy néha egy-egy termék szállítás közben megsérül. Ezesetben kérjük, írjon ügyfélszolgálatunknak az ugyfelszolgalat@puckator.hu e-mail címre, és csatolja a hibás/sérült termék(ek)ről készített fényképeket. Ily módon eljárva, lehetőség lesz egy Helyesbítő számla kiállítására és a termék(ek) árának visszatérítésére.

8.2. A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a Termék(ek)rről kiállított számla dátumától számított 6 hónapon belül közölni. E határidő elteltével az Eladó nem fogad el visszatérítési kérelmet.

8.3. Termékszavatosság: A termék abban az esetben tekinthető hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

8.4. Az áruházban feltüntetett fotókon található dekorációk, nem képezik a szerződés tárgyát, kizárólag a megnevezésben és a leírásban feltüntetett termék.

9. A TERMÉKEK FELETTI TULAJDONJOG ÁTADÁSA

A Termékek feletti tulajdonjog a házhozszállításkor az átvétellel száll át a Vásárlóra, a rendelésben megjelölt helyen, amennyiben a Vásárló kifizette a Termék vételárát.

10. FELELŐSSÉG

10.1. Az Eladó nem vonható felelősségre semmilyen kárért, amelyet a Vásárló vagy bármely harmadik fél elszenvedhet annak eredményeként, hogy az Eladó teljesíti a Rendelés szerinti bármely kötelezettségét és nem vonható felelősségre semmilyen kárért, amely a Termékek használatából származnak, azoknak a Vásárló részére történő átadása után.

10.2. Eladó nem vonható felelősségre az Termékek szállítás közbeni elveszítéséért, a szállításból eredő bármilyen probléma a futárszolgálat/gyorsposta felelősségi körébe tartozik.

11. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Eladó: Puckator Srl, székhely: Olaszország, 10126 Torino - Corso massimo D'Azeglio 70., adószám: IT01545330050, Üzemeltető: a [www.puckator.hu] honlap üzemeltetője a [Puckator.hu] ).

11.1. Ügyfél/Felhasználó: adószámos magánszemély vagy jogi személy, aki az oldal használatával – bármely elektronikus kommunikációs eszközön (asztali számítógép, notebook, telefon, tablet, okostelefon…stb.) hozzáférést nyer az oldalhoz, annak tartalmához; aki az Weboldalon regisztrál, ezáltal felhasználói fiókot (a továbbiakban: felhasználói fiók) hoz létre vagy aki a Weboldalon megrendelést ad le és ennek következtében felhasználói fiókot hoz létre.

11.2. Vásárló: az az Ügyfél, aki a [www.puckator.hu] oldalon rendelést adott le.

11.3. Felhasználói fiók: a Vásárló a [www.puckator.hu] oldalon regisztrációja útján felhasználói fiókot hozhat létre. A regisztrációhoz egy valós, a Vásárlóhoz tartozó e-mail cím és egy jelszó megadása szükséges. A felhasználói fiókjából adhat le rendelést, vásárolhat. A felhasználói fiók úgy is létrehozható, hogy a Vásárló a [www.puckator.hu] oldalon az általa kiválasztott terméket a Kosárba helyezve, egy valós, a Vásárlóhoz köthető e-mail címet és a rendelés leadásához szükséges adatokat megadva rendelést ad le és a rendelés leadásával felhasználói fiókot hoz létre az általa megadott adatokkal.
A felhasználói fiók tartalmazza a Vásárló által a regisztráció során és a rendelése(i) leadásakor megadott adatokat, információkat, minden az általa leadott rendelés(ek)kel kapcsolatos adatot és információt, továbbá a Vásárló által a [www.puckator.hu]-n kiválasztott termékeket/összeállított terméklistákat.
Az Ügyfél a regisztráció során és a rendelés leadásakor köteles valós adatokat megadni. Amennyiben az Üzemeltető tudomására jut, hogy az Ügyfél által megadott adatok köre részben vagy teljesen nem valós elemeket tartalmaz, jogosult az Ügyfél felhasználói fiókjához való hozzáférését korlátozni, illetve az Ügyfelet a [www.puckator.hu] használatából kizárni.
Felhasználói fiók létrehozására és a [www.puckator.hu] -n történő vásárlásra az az adószámos magánszemély vagy jogi személy jogosult, aki 18. életévét legkésőbb a fiók létrehozása napján betöltötte.

11.4. Szerződés – az Eladó és a tőle terméket a [www.puckator.hu] oldalon keresztül megrendelő Felhasználó (a továbbiakban: Vásárló) között az Eladó és a Vásárló egyidejű fizikai jelenléte nélkül jön létre a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően.

12. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ

12.1. Regisztráció
A Vásárló regisztráció nélkül is szabadon nézelődhet és válogathat a webáruházban. A vásárlás előtt ki kell tölteni a regisztrációs adatlapot (regisztráció) és jelszavat is kell választani. A regisztrációhoz szükséges néhány személyes és céges adat megadása is. A megadott adatok helyességét a Vásárlónak kell ellenőriznie. Erre szolgál az adatok jóváhagyása. Ha az adatot nem hagyja jóvá, módjában áll a feltüntetett valamennyi adatot törölni vagy javítani.

12.2. Az azonosító és a jelszó megadása azt jelenti, hogy a regisztráció útján nyilvántartásba vett adószámos magánszemély, illetve jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság (szervezet) képviselője a szervezet nevében jár el a vásárlás során.

12.3. Bejelentkezés
A regisztrációt követően már bármikor személyes azonosítója és jelszava segítségével tud bejelentkezni.

12. IRÁNYADÓ JOG

A szerződés magyar nyelven jön létre és annak rendelkezéseire az Olasz Köztársaság hatályos jogrendszere és jogszabálya az irányadó.

Szerzői jog © 2000 - 2024 Puckator SRL, Székhely: Via Comentina 38, Asti, 14100 Adószám: 01545330050, Olasz Cégjegyzékszám: AT - 123951‏.